Albanian Announcement

Për juristë e administrimit të biznesit
Chicago-Kent College of Law
njofton
Programi LL.M Program në Athinë, Greqi, dhe pastaj në Çikago, Illinois, Sh.B.A.
me bursa të garantuara për pagesën e shkollimit prej 75% dhe 100%
(pranim pa provimin e TOEFL ose IELTS)

IIT, Chicago-Kent College of Law – Shkollë e Ligjit me vendndodhje në Sh.B.A. së bashku me School of American Law njoftojnë dy programe të lidhura me bursa të garantuara prej 75% dhe 100% për pagesën e shkollimit për juristë, avokatët, studentët e shkollave juridike, profesionistë nga fusha e administrimit të biznesit nga Shqipëria. 

 1. School of American Law Programi SAL në Athinë, Greqi dhe pastaj 
 2. Programi LL.M në Çikago, IL, Sh.B.A. 

School of American Law në Athinë kryhet pranë Nomiki Bibliothiki Athinon (www.nb.org). Programi SAL mbulon dy semestra në Athinë, Greqi: Janar 2021 – Maj 2021 (semestri i parë) dhe Tetor 2021 – Dhjetor 2021 (semestri i dytë). Dy semestrat përfshijnë dhjetë kurse të detyrueshme në Anglisht dhe zhvillohen vetëm nga profesorë të Chicago-Kent që vijnë nga Sh.B.A. dhe Britania e Madhe. Dhjetë kurset e detyrueshme mbulojnë tema bashkëkohorë: Transaksionet ndërkombëtarë të Biznesit, E-Commerce, Kontraktimi Online, Ligji për konkurrencën, menaxhimi i pasurisë industriale, ligji global i pronësisë intelektuale, ligji për markat tregtare, e drejta e krahasuar, prezantimi me sistemin ligjor amerikan & shkrimi ligjor, transaksionet e siguruara, organizatat e biznesit, financat e korporatave, ligji tregtar global.

Mënyra e të mësuarit është vetëm një ose dy kurse në muaj (pesë kurse në semestër) që mbulojnë vetëm fundjavat përmes leksionit 6-orësh. Në total, 5 fundjava do të mbulohen çdo semestër, përveç kësaj, nga studentët pritet leximi para klasës dhe dorëzimi i provimit pas klasës. Për shkak të kufizimeve të udhëtimit dhe kërkesave të karantinës pas udhëtimit, aktualisht ne po mbajmë klasat tona në internet. Përkatësisht, orët tona të fundjavës ofrohen si mënyrë mësimore hibride me leksione të drejtpërdrejta dhe të përfaqësuara dixhitalisht ose plotësisht dixhitalisht. Sapo të lejohen shkollat për mësimin në klasë, ne do të kthehemi në mënyrën tonë normale të mësimdhënies – mënyrën e mësimit personal, do t’i mirëpresim studentët përsëri në klasa dhe do të ftojmë profesorët tanë nga Çikago të japin mësim. Për studentët SAL që jetojnë jashtë Greqisë, struktura e përzier do të ruhet gjithsesi, duke i lejuar ata të marrin 5 klasa nga 10 online (nëpërmjet internetit).

Pas përfundimit të Programit SAL, të diplomuarit vazhdojnë arsimin LL.M në Chicago-Kent në Çikago, IL, Sh.B.A. Studimet Master në Chicago-Kent përfundojnë me fitimin e LL.M në “Sh.B.A. E drejta ndërkombëtare dhe transnacionale” në një semestër (pesë muaj) në vend të një viti akademik të rregullt. Ky është një studim juridik për gradën akademike pasuniversitare kohëzgjatja e së cilit është pesë muaj për të diplomuarit e SAL. Për të diplomuarit që kanë certifikatën e SAL, grada shkencore LL.M në Çikago fitohet nëpërmjet përfundimit të një semestri me kohë të plotë të studimeve, ndërkohë, ata mund të zgjedhin të vazhdojnë një semestër tjetër në Chicago-Kent për vijimin e tyre arsimor (Ph.D.) dhe profesional (provimin e avokatisë në Sh.B.A.) si arritje.

Të diplomuarit e programit SAL dhe LL.M do të marrin:

 1. Pas diplomimit nga programi SAL Program në Athinë, Greqi – Certifikatë e Përfundimit të School of American Law. Certifikata do të lëshohet nga SAL dhe Chicago-Kent së bashku dhe do të nënshkruhet nga Dekani i Chicago-Kent College of Law dhe Kreu i Programit SAL; 
 2. Pas diplomimit nga IIT, Chicago-Kent College of Law – Diploma LL.M nga IIT, Chicago-Kent College of Law. 

Programi SAL u krijua në vitin 2012 në bashkëpunim me IIT, Chicago-Kent College of Law me misionin e zgjerimit të njohurive, promovimin e ligjit global dhe sigurimin e qasjes së barabartë në arsimin juridik bashkëkohor për avokatët e vendeve në zhvillim. Që prej themelimit, Programet SAL kanë filluar në Tbilisi, Gjeorgji që mbulojnë rajonin e Kaukazit; Athinë, Greqi që mbulojnë 12 vende nga Ballkani, Mesdheu dhe Evropa; Almati, Kazakistan që mbulon të pesë vendet e Azisë Qendrore; dhe Stamboll, Turqi. Në total, që nga viti 2012, Programi SAL arsimoi më shumë se 700 studentë dhe ne jemi të lumtur të nënvizojmë se 50 prej tyre janë juristë nga Shqipëria.

Avantazhet e Programit tonë 

 • Marrja e përfitimeve nga struktura e përzier e Programit SAL që fillon në Athinë, Greqi pa lënë punën e tanishme duke ndjekur klasë interaktive live dhe/ose në internet. Struktura e përzier që lejon përfundimin e Programit SAL në Athinë, Greqi, megjithëse të kombinuar pesë kurse intensive live dhe pesë kurse përmes mediave dixhitale;
 • Heqja dorë nga TOEFL për aplikimet SAL & LL.M pa e dhënë provimin e TOEFL ose IELTS;
 • Pranim preferencial dhe i menjëhershëm në LL.M të Chicago-Kent pas përfundimit të Programit SAL;
 • Fitimi i LL.M në “Sh.B.A., E drejta ndërkombëtare dhe transnacionale” në Chicago-Kent në një semestër në vend të një viti akademik;
 • Bursa shkollimi të garantuara 75% dhe 100%;
 • Mundësia që të diplomuarit e SAL të fitojnë gradën LL.M brenda dy semestrave në drejtimet më të kërkuara: LL.M në Avokatinë Gjyqësore, LL.M. në Të Drejtën Ndërkombëtare e Pronësisë Intelektuale, LL.M në Të Drejtën e Shërbimeve Financiare & LL.M në Risitë Ligjore & Teknologji. Programet e specializuara LL.M kërkojnë që semestri i parë të filojë në vjeshtë në Chicago-Kent. Nisja e studimeve në pranverë në Chicago-Kent nuk është e mundur për LL.M. të specializuar. programeve; Të diplomuarit SAL jo-juristë mund të fitojnë diplomë LL.M vetëm në SHBA, Ligjin Ndërkombëtar dhe Transnacional.
 •  Pas përfundimit të studimeve master në Chicago-Kent të diplomuarit mund të vijojnë studimet e doktoraturës (Ph.D./SJD) me bursë studimi të pagesës së shkollimit të garantuar 50%-75%;
 • Plani i pagesës së shkollimit të përballueshëm brenda tre ose më shumë kësteve ndërsa studioni në Programin SAL & Chicago-Kent;
 • Vendimmarrja për pranimin në Chicago-Kent për LL.M përgjatë tre viteve të ardhshme akademike; të diplomuarit e SAL të interesuar për të fituar LL.M. në “Sh.B.A., E drejta ndërkombëtare dhe transnacionale” mund të fillojnë studimet e tyre në LL.M çdo semestër – qoftë me pranverë ose me vjeshtë dhe të përfundojnë atë në një semestër ose dy semestra;
 • Mundësi punësimi në kampus dhe jashtë tij në Sh.B.A.;
 • Qasja në përvojat e jashtme dhe stazhet në SH.B.A.;
 • Vendndodhja më e mirë në botë – godina në qendër të qytetit të Chicago-Kent ndodhet në zemër të Çikagos – një nga tregjet më të mira juridike dhe financiare të vendit;
 • Zhvillimi i një rrjeti të fortë profesional, nxitja e lidhjeve me një komunitet të larmishëm profesionistësh në të gjithë Sh.B.A. do të jenë një burim i paçmuar për gjetjen e punëdhënësve dhe klientëve të ardhshëm.

Ndikimi i Programit në karrierën e kandidatëve 

 • Në vitet e kaluara, pas diplomimit në programin LL.M të Chicago-Kent, të diplomuarit kanë vazhduar ndërtimin e karrierës në shtetet duke kaluar provimin e Avokatisë së Sh.B.A dhe duke aplikuar për OPT (leje për të punuar për një vit në SH.B.A.);
 • Të tjerë janë rikthyer në praktikimin e ligjit në vendet e tyre përkatëse me një kuptim më të mirë të ligjit bashkëkohor dhe aftësi për të punuar më mirë me avokatët ndërkombëtarë, evropianë dhe amerikanë, firma juridike dhe agjenci qeveritare. Shumica e tyre u promovuan menjëherë ose u integruan në industritë kryesore të biznesit ose zyrat kryesore të avokatisë;
 • Në secilin rast, njohuritë e marra dhe rrjeti i zhvilluar në Çikago përmes programit Chicago-Kent SAL vazhdojnë të kenë vlerë dhe ndikim të madh personal dhe profesional.

Bursat e shkollimit & tarifa shkollore 

 • Për shkak të paqëndrueshmërisë së tregut dhe shpenzimeve të udhëtimit lidhur me pjesëmarrjen e klasat e SAL në Athinë, tarifa e shkollimit për Programin SAL u ul në EUR 5 900. Tarifa paguhet në tre ose më shumë këste;
 • Për të diplomuarit e SAL, tarifa e shkollimit për LL.M në Chicago-Kent College of Law është vetëm 10 000 dollarë në vend të 44 000 USD rregullisht, pas garantimit të bursave prej 75%; pagesa për studimin e LL.M do të bëhet në Chicago-Kent pas mbërritjes së Studentëve në Çikago;
 • Bursa e plotë (100%) e shkollimit për studimin LL.M është themeluar nga Chicago-Kent College of Law. Për t’u kualifikuar për bursë, studentët duhet të mbajnë minimumin 3.8 të notës përfundimtare në SAL. Dekani i Chicago-Kent dhe Kreu i SAL Worldwide do të shqyrtojnë aplikimet nga studentët që plotësojnë atë kusht dhe do të zgjedhin studentin më të kualifikuar;
 • Tarifa e shkollimit për semestrin e dytë fakultativ në Chicago-Kent College of Law (si për semestrin e dytë fakultativ ashtu edhe për programet e specializuara LL.M të dy semestrave) arrin në 7 250 USD.

Kush duhet të aplikojë për këtë program? 

 • Ata që janë të interesuar për studimin LL.M në Chicago-Kent duhet të kenë një diplomë të parë në Drejtësi (LL. B) ose do të jenë student i vitit të fundit në fakultetin juridike; 
 • Aplikantët me një diplomë në administrimin e biznesit dhe +3 vjet përvojë profesionale, që mbajnë pozicione drejtuese ose profesionistë të karrierës së nivel të mesëm që kanë treguar potencialin për avancim profesional. Aplikantët duhet të kenë nevojë për të marrë pjesë në program dhe potencial për të përfituar nga ai;
 • Ata që janë të interesuar të rrisin arsimin e tyre në të drejtën e biznesit dhe të marrin një certifikatë të përbashkët të SAL dhe Chicago-Kent – çdo aplikant i arsimit të lartë (të ketë diplomë bachelor ose të jetë student i vitit të fundit në universitete ose institucione të ngjashme arsimore të larta që ofrojnë nivelin bachelor) mund të paraqesin dokumentacionin në Programin SAL.

Afati i parë i fundit i aplikimit: 10 Dhjetor 2021, 2020 dhënia e 300 EUR zbritje pas së cilës shkollimi përcaktohet si 5600 EUR. Afati i fundit për aplikime: 22 dhjetor 2020. Aplikantëve u kërkohet të paraqesin dokumentet e mëposhtme në mënyrë elektronike: 

 • CV në Anglisht; 
 • Emri, Mbiemri dhe adresa e postës elektronike të personit që ju jep rekomandim që duhet të tregohet në CV;
 • Kopje të diplomës ose vërtetim të universitetit për studentët në bachelor; 
 • Kopje të pasaportës ose të letërnjoftimit.

Dokumentet duhet të dërgohen në adresat e mëposhtme të emailit: 

admission@chicagokentlaw.ge, r.warner@chicagokentlaw.ge, k.jeladze@chicagokentlaw.ge, m.meskhi@chicagokentlaw.ge 

Çështjet e punësimit

Pas përfundimit të dy semestrave të diplomuarit në LL.M kanë të drejtë për punësim jashtë kampusit. Lejet e punës kërkohen për të gjithë punësimin jashtë kampusit dhe mund të jepen nga Autoriteti i Emigracionit të Sh.B.A-së për trajnime praktike të paguara. Studentët me viza F1 mund të aplikojnë për një periudhë 12-mujore të Trajnimit Praktik Fakultativ (OPT), i cili fillon pas përfundimit të studimit të tyre të dy semestrave, gjatë së cilës studenti me statusin F1 i cili ka mbaruar diplomat e tij/saj për më shumë se nëntë muaj lejohen nga Shërbimet e Qytetarisë dhe Emigracionit të Shteteve të Bashkuara (USCIS) të punojnë për një vit nën Kartën e Autorizimit të Punësimit në një vizë studentore drejt marrjes së një trajnimi praktik për të plotësuar arsimimin e tyre.

Provimi i avokatisë

Provimet e avokatëve administrohen në shkallë vendi në shkurt dhe korrik. Kërkesat për pranime në dhomat e avokatisë ndryshojnë nga shteti në shtet dhe si rezultat, studentët këshillohen të vizitojnë faqen web të zyrës së tyre për informacionin më të saktë. Për informacion mbi provime të ndryshme dhe lidhje me shumicën e autoriteteve të avokatëve shtetërorë, vizitoni faqen në internet të Konferencës Kombëtare të Kontrolluesve të Avokatëve.

Universiteti

Instituti i Teknologjisë i Illinois-it – që ofron studime doktoraturë – universitet kërkimor dhe me një gamë të gjerë të programeve – është i pozicionuar në mënyrë unike për të kuptuar ndërlidhjen e tregut ligjor të globalizuar në të gjithë botën. Chicago-Kent College of Law është i njohur në shkallë kombëtare, shkolla e dytë më e vjetër e ligjit në shtetin e Illinois-it. Chicago-Kent College of Law është i njohur në shkallë kombëtare, shkolla e dytë më e vjetër e ligjit në shtetin e Illinois. Chicago-Kent mori akreditimin nga Shoqata e Avokatëve Amerikanë në vitin 1936 dhe anëtarësimin në Shoqatën e Shkollave të Drejtësisë Amerikane në vitin 1951. US News & World Reports, Agjencia e Renditjes Nr. 1 caktoi renditjen e mëposhtme të Chicago-Kent midis programeve më të kërkuara dhe më të njohura: Avokatia gjyqësore në vendin e 5E drejta e pronësisë industriale në vendin e 13, Shkrimi ligjor në vendin e 17. Sipas US News & World Reports, shkalla e punësimit të të diplomuarve në Chicago-Kent menjëherë pas diplomimit arrin në 66.2% dhe 90.7% brenda 9 muajve pas diplomimit. 

Lidhje të dobishme:

School of American Law: www.salchicagokent.com
Chicago-Kent College of Law: www.kentlaw.iit.edu
Faqja e Biznesit në Facebook: School of American Law, Chicago-Kent College of Law
Çfarë e bën një shkollë juridike të shkëlqyeshme: Brenda Chicago-Kent: http://youtu.be/pKu1V5UTjUQ

Për më shumë informacion, lutemi kontaktoni:  

 • Alban Ruli, Përfaqësues zyrtar për Shqipërinë dhe Kosovën
  Drejtues i ARB Law Firm
  Tel: +355 69 20 61 675 (Regular, Viber, WhatsApp)
 • Ketevan Jeladze, Drejtore themeluese, SAL Ballkan, Kaukaz, Azia Qendrore, Evropë, Turqi
  Email: k.jeladze@chicagokentlaw.ge , kjeladze@kentlaw.iit.edu
  LinkedIn: Ketevan Jeladze
  Tel: +995 577 97 40 01 (Regular, Viber, WhatsApp)
 • Maia Meskhi, Drejtore themeluese, SAL Ballkan, Kaukaz, Azia Qendrore, Evropë, Turqi
  Email: m.meskhi@chicagokentlaw.ge, mmeskhi@kentlaw.iit.edu
  LinkedIn: Maia Meskhi
  Tel: +995 577 77 40 30 (Regular, Viber, WhatsApp)